Who was who
Skip Navigation Links

Frederika Magdalina Valdekskaya

born 10.11.1702 - died 04.12.1713


Ancestry Tree  


Father 
Anton Ulrih Valdekskiy, Knyaz Valdek (27.11.1676 - 01.01.1728)
Mother 
Luiza Pfalts-Reynskaya (28.10.1678 - 03.05.1753)
Last change: 12/3/2012