Who was who
Skip Navigation Links

Pfaltsgraf Tsveybryuken-Gelngauzenskiy

  -
  21.02.1704
  21.02.1704
  -
  05.08.1739
  05.08.1739
  -
  10.02.1780
  10.02.1780
  -
  08.01.1837
  Last change: 12/3/2012