Who was who
Skip Navigation Links

Komitet gosudarstvennoy bezopasnosti RSFSR

 06.05.1991 - 25.11.1991
 
    Last change: 3/4/2014