Who was who
Skip Navigation Links

Namestniki Tulskie

1527
-
1527

Pervye sekretari Tulskogo oblastnogo komiteta KPSS

07.1961
-
01.1963
12.1964
-
08.1985

Pervye sekretari Tulskogo selskogo oblastnogo komiteta KPSS

01.1963
-
12.1964
Last change: 12/23/2016