Who was who
Skip Navigation Links

Rossiyskaya Sovetskaya Federativnaya Sotsialisticheskaya Respublika

 30.12.1922 - 07.12.1991
 
Last change: 12/23/2016