Who was who
Skip Navigation Links

Orlovskaya guberniya

 1796 - 14.05.1928
 

   Orlovskaya oblast

    29.09.1937 -
    
     Last change: 12/23/2016