Who was who
Skip Navigation Links

Predsedateli Komiteta gosudarstvennoy bezopasnosti pri Sovmine SSSR

1982
-
1988

Direktora FSB

25.07.1998
-
09.08.1999
Last change: 4/9/2014