Who was who
Skip Navigation Links

Velikiy gertsog Saksen-Veymar-Eyzenahskiy

  1815
  -
  14.06.1828
  14.06.1828
  -
  26.06.1853
  26.06.1853
  -
  05.01.1901
  05.01.1901
  -
  1918
  Last change: 12/2/2012