Who was who
Skip Navigation Links

Yakov IV Styuarty, Korol Shotlandii

born 17.03.1472 - died 09.09.1513


-
09.09.1513

Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Yakov III Styuarty (1452 - 1488)
Mother 
Wife 
Margaret Tyudory (29.11.1489 - 18.10.1541), Wedding 08.08.1503
 
Children
 
 
Yakov V Styuarty, Korol Shotlandii (10.04.1512 - 14.12.1542)

  • Семенов И.С. Христианские династии Европы. М., Олма-пресс, 2002.

Last change: 7/24/2014