Who was who
Skip Navigation Links

Eleonora Pfalts-Reynskaya (Gessen-Reynfeldskaya)

born 25.09.1675 - died 27.01.1720


Ancestry Tree  Descendancy Tree  


Father 
Husband 
Teodor Pfalts-Reynskiy, Pfaltsgraf Zultsbahskiy (14.02.1659 - 11.07.1732), Wedding 03.06.1692
 
Children
 
 
Marianna Pfalts-Reynskaya (07.06.1693 - 18.01.1762)
 
 
Yozef Karl Pfalts-Reynskiy (02.11.1694 - 18.07.1729)
 
 
Kristina Frantsiska Pfalts-Reynskaya (26.05.1696 - 16.07.1776)
 
 
 
 
Iogann Vilgelm Pfalts-Reynskiy (03.06.1698 - 11.04.1699)
 
 
 
 
Elizaveta Eleonora Pfalts-Reynskaya (19.04.1702 - 10.02.1703)
 
 
Anna Kristina Savoyskaya (05.02.1704 - 12.03.1723)
 
 
Iogann Vilgelm Avgust Pfalts-Reynskiy (21.08.1706 - 28.08.1708)
Last change: 12/4/2012